Ανακαλείται μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διερεύνησης, η με αριθμό 70111 άδεια διάθεσης στην αγορά που χορηγήθηκε στο φυτοπροστατευτικό προϊόν “PENCOT 33 EC” με δραστική ουσία pendimethalin με τη με αριθ. πρωτ. 146/2239/25-2-2015 Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με τα τελικά συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων [European Food Safety Authority (EFSA)] όσον αφορά στην αξιολόγηση της δραστικής ουσίας pendimethalin για την ανανέωση της έγκρισή της σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/2009 [EFSA, Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pendimethalin (doi:10.2903/j.efsa.2016.4420)], το οποίο εκδόθηκε στις 17 Μαρτίου 2016, η N-nitroso-pendimethalin ορίζεται ως σχετική πρόσμιξη (relevant impurity) με ανώτατο επιτρεπτό όριο συγκέντρωσης στην τεχνικώς καθαρή δραστική ουσία να τίθεται στα 45 mg/kg.

Πηγή: agro24.gr